Alpentocht 22 min

Algemene Voorwaarden 2024 Deelnemers en Supporters

DEELNEMERS REGLEMENT Alpentocht 2024

of bekijk het supporters reglement

Definities

1. Organisatie:

Alpentocht wordt georganiseerd door Stichting CliniClowns Nederland

2. Evenement:

De Alpentocht 2024 die plaatsvindt van 4 tot 8 september 2024 met de beklimming op 7 september, waarbij wandelend, hardlopend of met de fiets de Col du Galibier beklommen wordt als fondsenwervend evenement voor Stichting CliniClowns Nederland.

3. Deelnemer:

Dit is iedere persoon die zich heeft aangemeld voor deelname aan het Evenement

hetzij individueel hetzij in een team

4. Inschrijfgeld:

Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag ten behoeve van de organisatiekosten van het Evenement.

5. Startbedrag:

Het minimumbedrag dat een Deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het Evenement.

Algemeen

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan het Evenement, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van dit reglement.

Deelname en inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt via het digitale inschrijfformulier op www.alpentocht.nl.
 2. Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als het inschrijfgeld van 425,- is voldaan en indien minimaal een bedrag van € 400,- aan sponsorgeld is opgehaald.
 3. Betaling van het inschrijfgeld geschiedt bij inschrijving middels iDeal of overschrijving.
 4. De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag van deelneming.
 5. Jongeren onder de 18 jaar mogen deelnemen als zij schriftelijke toestemming ondertekend door de ouder/voogd aan de Organisatie overhandigen en tijdens Alpentocht begeleid worden door een volwassene.
 6. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De Deelnemer realiseert zich, dat vanwege het uitdagende karakter van het evenement zware eisen aan zijn/haar conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de Deelnemer een voorafgaande medische controle te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.

Wat krijg je voor het inschrijfgeld?

De Organisatie draagt zorg voor het informeren en ondersteunen van de Deelnemers, voor de organisatie van de tocht, de overnachtingen, de aanwezigheid van vrijwilligers voor de ondersteuning van een goed verloop van de Alpentocht 2024.

Iedere Deelnemer ontvangt het volgende van de Organisatie:

 1. Een digitale sponsorpagina;
 2. Tips voor het verkrijgen van sponsorgelden;
 3. Een Deelnemersboekje;
 4. Informatie over de Alpentocht;
 5. 4 overnachtingen in een (gedeeld) appartement/hotel in Valloire;
 6. Een diner op de donderdag avond
 7. Een pasta avond op vrijdag na de verplichte Deelnemersbriefing
 8. Een barbecue op de zaterdagavond na het Evenement
 9. Twee trainingsdagen in Nederland
 10. Hardlopers en wandelaars: 1 Alpentocht shirt en broek / Fietsers: 1 Alpentocht shirt en 1 fietsbroek
 11. Fietsroutes in de omgeving van Col du Galibier
 12. Wandelroutes in de omgeving van Col du Galibier
 13. Startbewijs beklimming Col du Galibier
 14. Een unieke ervaring
 15. Motor- en medische begeleiding tijdens het evenement

Startbedrag

 1. Iedere Deelnemer dient minimaal 400,- sponsorgeld op te halen.
 2. Indien de Deelnemer er niet in slaagt om voorafgaand aan het evenement het minimum bedrag aan sponsorgeld op zijn sponsorpagina binnen te halen heeft hij de keus om:
 • deel te nemen aan het evenement en dan hetzij op 30 september 2024 het resterende sponsorgeld te hebben binnengehaald, hetzij, als dat niet het geval is, de factuur voor het nog resterende donatiebedrag te voldoen. Of
 • af te zien van deelname aan het evenement. Het opgehaalde sponsorgeld komt ten goede van CliniClowns.

Spelregels

 1. Deelnemers hebben respect voor elkaar, de organisatie en de natuur en leven het reglement na.
 2. De lokale (verkeers-) regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.
 3. Deelnemers mogen niet in groepen, groter dan 12 personen, bij elkaar fietsen.
 4. Aanwijzingen van de Organisatie worden opgevolgd. De Organisatie kan aanwijzingen geven over de verkeersveiligheid tijdens de tocht.
 5. Deelnemers zijn verplicht om tijdens het evenement de door de organisatie verstrekte Alpentocht kleding te dragen.
 6. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Hieronder begrepen is het verbod om een snelheid hoger dan 50 km per uur te bereiken.
 7. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opnemen van hun tijd.
 8. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen.
 9. Het laten spelen van draagbare radio toestellen e.d. is verboden.
 10. Deelnemers wordt afgeraden koptelefoons te gebruiken.
 11. Deelnemers zijn verplicht verlichting te dragen wanneer zij in het donker/schemer deelnemen aan het Evenement.
 12. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere Deelnemers of weggebruikers.
 13. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.

Route en tocht

 1. Alpentocht vindt in 2024 plaats in Valloire, Frankrijk.
 2. De route gaat over de openbare weg. Deelnemers hebben geen voorrang op ander verkeer.
 3. Deelnemers ontvangen vóór het Evenement de route en dienen aan de start bekend te zijn met de route. Verkenning van de route is mogelijk tijdens de eerste dagen van het Evenement.
 4. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids-) situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
 5. De Organisatie behoudt zich het recht voor om start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen. De Organisatie zal deze wijzigingen tijdig doorgeven aan de Deelnemers.

Voorbereiding

 1. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan Alpentocht. In geval van twijfel adviseert de organisatie dat de deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer.
 2. De Organisatie organiseert een tweetal trainingsritten voorafgaand aan het Evenement. Deelnemers zijn niet verplicht hieraan mee te doen.

Materiaalvereisten

 1. Deelnemers dragen tijdens het Evenement het aan hen verstrekte startnummer, de ontvangen kleding en hebben een geldig identiteitsbewijs bij zich.
 2. Iedere Deelnemer heeft daarnaast de benodigdheden op de door de Organisatie verstrekte checklist bij zich.
 3. Iedere Deelnemer is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het door hem gebruikte materiaal. In geval van problemen met het materiaal, dienen de Deelnemers zelf reparaties uit te kunnen voeren, of zorg te dragen voor reparatie.
 4. Deelnemers dragen zelf zorg voor op de weersomstandigheden afgestemde kleding, zo nodig reservekleding, materiaal en schoeisel.
 5. Deelnemers te fiets zijn verplicht een fietshelm te dragen tijdens trainingen of de klim naar de Col du Galibier.
 6. Deelnemers hebben gedurende het Evenement een mobiele telefoon bij zich met het nummer van de Organisatie en de EHBO post.

Medische verzorging

 1. De Organisatie draagt zorg voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO).
 2. Als een Deelnemer lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie.
 3. Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwondingen of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp in te schakelen van de EHBO post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.
 4. Een deelnemer belt bij ernstige verwondingen eerst met de Europese alarmcentrale 112 en daarna pas de organisatie.

Uitsluiting van deelname

Een Deelnemer kan worden uitgesloten van deelname aan het Evenement indien:

 • a) de Deelnemer zich naar de mening van de Organisatie niet houdt aan de spelregels, de materiaalvereisten, of de coronaregels.
 • b) de Deelnemer naar de mening van de Organisatie medische problemen heeft.
 • de Deelnemer naar de mening van de Organisatie niet over de adequate materialen beschikt.

Annulering/overmacht

 1. De Deelnemer heeft het recht zijn deelname schriftelijk te annuleren vóór 1 juni 2024. Bij annulering vóór 1 juni 2024 heeft deelnemer recht op teruggave van het inschrijfgeld, onder vermindering van de kosten voor de Deelnemer reeds bestelde kleding. Die kleding wordt aan de Deelnemer toegestuurd.
 2. In geval van annulering door de Deelnemer na 1 juni 2024, of uitsluiting van deelname door CliniClowns heeft de Deelnemer geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 3. Als voor aanvang van het Evenement dit onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, bijvoorbeeld omdat de (veiligheids-) situatie dit naar het oordeel van de Organisatie noodzakelijk maakt of de lokale autoriteiten doorgang van het evenement verbieden, wordt de inschrijving van de Deelnemer automatisch verplaatst naar deelname in het daaropvolgende editiejaar, inclusief de door de Deelnemer opgehaalde sponsorgelden. Mocht de Deelnemer dit niet willen, dient dit vóór 1 juni van het opvolgende editiejaar schriftelijk gemeld te worden aan de Organisatie. Alleen dan heeft de Deelnemer recht op retournering van het inschrijfgeld, onder vermindering van de kosten van voor de Deelnemer reeds bestelde kleding. Die kleding wordt aan de Deelnemer toegestuurd.
 4. Indien gedurende het Evenement de verdere voortgang van het Evenement moet worden gestaakt door overmacht waaronder begrepen de (veiligheids-)situatie of een gebod van de lokale autoriteiten, dan heeft Deelnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke retournering van het inschrijfgeld.
 5. In alle bovengenoemde gevallen komen de door de Deelnemer opgehaalde sponsorgelden toe aan CliniClowns.

Vervoer

 1. Alle Deelnemers reizen met eigen vervoer naar Frankrijk. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Wel is het mogelijk om met andere deelnemers afspraak te maken over bijvoorbeeld carpoolen.

Verzekering

 1. Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en reisverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake van de deelname aan dit Evenement.
 2. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken die gedekt zouden zijn bij het afsluiten van de in het vorige lid bedoelde verzekeringen.
 3. De Organisatie heeft een evenementenverzekering afgesloten voor alle Deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het Evenement.

Aansprakelijkheid en risico's

 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement risico’s met zich kan meebrengen.
 2. Deelnemers zijn zich tevens bewust van de risico’s wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.
 3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 4. De Organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade, waaronder begrepen lichamelijk letsel, als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking komt tot een bedrag waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

Privacy

 1. Voorafgaand aan het evenement geeft een Deelnemer door het op akkoord klikken in het persoonlijke dashboard op de website toestemming aan CliniClowns om gebruik te maken van zijn beeltenis gemaakt tijdens het evenement.
 2. Een Deelnemer die akkoord is gegaan met eventueel gebruik van zijn beeltenis gemaakt tijdens het Evenement, in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door Stichting CliniClowns Nederland georganiseerde Evenementen kan daarvoor geen vergoeding claimen.
 3. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om Alpentocht te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Evenement aan te geven.
 4. Een Deelnemer die heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het in lid 1 bedoelde gebruik, ontvangt van de Organisatie een onderscheidingsteken. De Deelnemer zal dit onderscheidingsteken gedurende het gehele Evenement dragen. Indien Deelnemer dit nalaat, kan de Organisatie niet garanderen dat de beeltenis van Deelnemer niet wordt gebruikt.

Informatievoorziening

 1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van E- mails, WhatsApp, SMS, post en telefonisch contact. Tijdens het evenement worden deelnemers voorzien van informatie via WhatsApp.
 2. Alle Deelnemers zijn verplicht om het algemene Alpentocht nummer +31 (0) 6 57 935 176 en het noodnummer van Alpentocht +31 (0) 6 17 508 055 op te slaan in hun telefoon.

Huisstijl

 1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Evenement/CliniClowns gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen.
 2. Voor gebruik van het officiële Stichting CliniClowns Nederland logo of merknaam verwijzen wij naar de handleiding op de website www.cliniclowns.nl of www.alpentocht.nl .

Toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Niet voorzien

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

SUPPORTERS REGLEMENT Alpentocht 2024

Definities

1. Organisatie:

Alpentocht wordt georganiseerd door Stichting CliniClowns Nederland

2. Evenement:

De Alpentocht 2024 die plaatsvindt van 4 tot 8 september 2024 met de beklimming op 7 september, waarbij wandelend, hardlopend of met de fiets de Col du Galibier beklommen wordt als fondsenwervend evenement voor Stichting CliniClowns Nederland.

3. Deelnemer:

Dit is iedere persoon die zich heeft aangemeld voor deelname aan het Evenement

hetzij individueel hetzij in een team

4. Supporter:

Dit is iedere persoon die zich heeft aangemeld om het Evenement bij te wonen als ondersteuner of aanmoediger.

5. Inschrijfgeld:

Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag ten behoeve van de organisatiekosten van het Evenement.

Algemeen

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname als Supporter aan het Evenement, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Door middel van de inschrijving verklaart de Supporter zich akkoord met de inhoud van dit reglement.

Deelname en inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt via het digitale inschrijfformulier op www.alpentocht.nl.
 2. Deelname als Supporter aan het Evenement is alleen mogelijk als het inschrijfgeld van 400,- is voldaan.
 3. Betaling van het inschrijfgeld geschiedt bij inschrijving middels iDeal of overschrijving.
 4. De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag van deelneming.
 5. Jongeren onder de 18 jaar mogen deelnemen als zij schriftelijke toestemming ondertekend door de ouder/voogd aan de Organisatie overhandigen en tijdens Alpentocht begeleid worden door een volwassene.

Wat krijg je voor het inschrijfgeld?

De Organisatie draagt zorg voor het informeren van de Supporters, voor de organisatie van de tocht, de overnachtingen, de aanwezigheid van vrijwilligers voor de ondersteuning van een goed verloop van de Alpentocht 2024.

Iedere Supporter ontvangt het volgende van de Organisatie:

 1. Een digitale sponsorpagina (indien gewenst);
 2. Een Deelnemersboekje;
 3. Informatie over de Alpentocht;
 4. 4 overnachtingen in een (gedeeld) appartement/hotel in Valloire;
 5. Een diner op donderdagavond
 6. Een pasta avond op vrijdag na de verplichte Deelnemersbriefing
 7. Een barbecue op de zaterdagavond na het Evenement
 8. 1 T-shirt
 9. Een unieke ervaring
 10. Motor- en medische begeleiding tijdens het evenement

Spelregels

 1. Supporters hebben respect voor Deelnemers, voor elkaar en de natuur en leven het reglement na.
 2. De lokale (verkeers-) regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.
 3. Aanwijzingen van de Organisatie worden opgevolgd. De Organisatie kan aanwijzingen geven over de verkeersveiligheid en te dragen kleding tijdens de tocht.
 4. Supporters waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, zij zullen de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar brengen.
 5. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radio toestellen e.d. is verboden.
 6. Supporters zijn verplicht verlichting te dragen wanneer zij in het donker/schemer Deelnemers aanmoedigen of ondersteunen
 7. Supporters mogen geen afval op en rond de route weggooien.

Route en tocht

 1. Alpentocht vindt in 2024 plaats in Valloire, Frankrijk.
 2. De route gaat over de openbare weg.
 3. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids-) situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
 4. De Organisatie behoudt zich het recht voor om start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen. De Organisatie zal deze wijzigingen tijdig doorgeven aan de Supporters.

Medische verzorging

 1. De Organisatie draagt zorg voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO).
 2. Als een Supporter lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie

Coronaregels

 1. Zowel het Nederlandse als het Franse reisadvies zijn van toepassing op het Evenement. De Organisatie zal het zwaarst geldende advies hanteren
 2. De Franse corona wetten en maatregelen gelden tijdens het gehele evenement, inclusief de beklimming.
 3. Iedere Supporter is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende coronamaatregelen. De Organisatie zal op de geldende regels handhaven. Indien een Supporter de regels schendt zal hij/zij door de Organisatie gewaarschuwd worden. Bij een tweede schendingen, of indien de organisatie het nodig acht, zal de Supporter worden uitgesloten van verdere deelname aan het Evenement.
 4. Tijdens het hele evenement houden we ons aan de Franse corona wetten en maatregelen. Om de Alpentocht voor iedereen veilig te houden, zal het volgens de 2G-richtlijnen worden georganiseerd. Dat betekent dat je als deelnemer volledig gevaccineerd bent of in het bezit bent van een herstelbewijs. Zo kunnen we jouw veiligheid én die van anderen waarborgen.

De Organisatie houdt de Supporters op de hoogte van aanpassingen van de coronamaatregelen.

Annulering/ /overmacht

 1. De Supporter heeft het recht zijn deelname schriftelijk te annuleren vóór 1 juni 2024. Bij annulering vóór 1 juni 2024 heeft Supporter recht op teruggave van het inschrijfgeld, onder vermindering van de kosten voor de Supporter reeds bestelde kleding. Die kleding wordt aan de Supporter toegestuurd.
 2. In geval van annulering door de Supporter na 1 juni 2024, of uitsluiting van deelname door CliniClowns heeft de Supporter geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 3. Als voor aanvang van het Evenement dit onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, bijvoorbeeld omdat de (veiligheids-) situatie dit naar het oordeel van de Organisatie noodzakelijk maakt of de lokale autoriteiten doorgang van het evenement verbieden, wordt de inschrijving van de Supporter automatisch verplaatst naar deelname in het daaropvolgende editiejaar, inclusief de door de Supporter eventuele opgehaalde sponsorgelden. Mocht de Supporter dit niet willen, dient dit vóór 1 juni van het opvolgende editiejaar schriftelijk gemeld te worden aan de Organisatie. Alleen dan heeft de Supporter recht op retournering van het inschrijfgeld, onder vermindering van de kosten van voor de Supporter reeds bestelde kleding. Die kleding wordt aan de Supporter toegestuurd.
 4. Indien gedurende het Evenement de verdere voortgang van het Evenement moet worden gestaakt door overmacht waaronder begrepen de (veiligheids-)situatie of een gebod van de lokale autoriteiten, dan heeft de Supporter geen recht op gehele of gedeeltelijke retournering van het inschrijfgeld.
 5. In alle bovengenoemde gevallen komen de door de Supporter eventuele opgehaalde sponsorgelden toe aan CliniClowns.

Vervoer

 1. Alle eventuele reizen met eigen vervoer naar Frankrijk. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Verzekering

 1. Supporters zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en reisverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake van de deelname aan dit Evenement.
 2. Indien Supporters verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken die gedekt zouden zijn bij het afsluiten van de in het vorige lid bedoelde verzekeringen.
 3. De Organisatie heeft een evenementenverzekering afgesloten voor alle Supporters. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het Evenement.

Aansprakelijkheid en risico's

 1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor door een Supporter geleden schade, waaronder begrepen lichamelijk letsel, als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking komt tot een bedrag waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

Privacy

 1. Voorafgaand aan het evenement geeft een Supporter door het op akkoord klikken in het persoonlijke dashboard op de website toestemming aan CliniClowns om gebruik te maken van zijn beeltenis gemaakt tijdens het evenement.
 2. Een Supporter die akkoord is gegaan met eventueel gebruik van zijn beeltenis gemaakt tijdens het Evenement, in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door Stichting CliniClowns Nederland georganiseerde Evenementen kan daarvoor geen vergoeding claimen.
 3. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om Alpentocht te promoten. Mocht een Supporter hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Evenement aan te geven.
 4. Een Supporter die heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het in lid 1 bedoelde gebruik, ontvangt van de Organisatie een onderscheidingsteken. De Supporter zal dit onderscheidingsteken gedurende het gehele Evenement dragen. Indien de Supporter dit nalaat, kan de Organisatie niet garanderen dat de beeltenis van de Supporter niet wordt gebruikt.

Informatievoorziening

 1. Alle Supporters worden van informatie voorzien door middel van E- mails, WhatsApp, SMS, post en telefonisch contact. Tijdens het evenement worden Supporters voorzien van informatie via WhatsApp.
 1. Supporters mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Evenement/CliniClowns gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen.
 2. Voor gebruik van het officiële Stichting CliniClowns Nederland logo of merknaam verwijzen wij naar de handleiding op de website www.cliniclowns.nl of www.alpentocht.nl .

Toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen de Supporters en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Niet voorzien

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

×